NAZAR İÇİN OKUNAN AYETLER

NAZAR İÇİN OKUNAN BİR BAŞKA FAZİLETLİ AYETİ KERİMEDE BUDUR

Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn

www.bereketduasi.com