Evindeki bereketi arttırmak için dua

Rızkın geniş, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve 
sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kağıt üzerine misk 
ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde taşır ve kendine vird 
edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği 
yerden rızıklandırır. O kişiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder.

Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi 
r.a. rızk Ayetleri için şöyle der; Şeyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat 
kendi eliyle yazmış olduğu bir yazısında gördüm ve şöyle diyordu. 
Bu Rızk Ayetleri ister yazılmış olsun, ister okunmuş olsun, isterse 
üzerinde bulundurulmuş olsun, bu yollardan herhangi birisiyle, bu 
Ayeti kerimeleri beraberinde bulunduran kimse bir ay süre 
içerisinde, istemiş olduğu maksadına çok seri olarak kuvvetli bir 
şekilde ulaşır. 
Rızk Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm.  

Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. 
Vallâhü yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb. Fetekabbelehâ 
rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve 
keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe 
vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet 
hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yeşâü bi ğayri 
hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul eğayrallâhi 
ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ 
yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ 
meîyişe kalâlen mâ teşkürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû 
yestadafûne meşârikal ardı ve meğâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve 
temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû 
ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû 
yu’rişûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm 
minet tayyibâti lealleküm teşkurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte 
fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines 
semerâti leallehüm yeşkurûn. Ve inne min şeyin illâ ındenâ 
hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma’lûm. Mâ 
ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve 
hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ. 
İnnâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli şeyin sebebâ. 
Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve aşiyyâ. 
Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri 
min ba’diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn. 
Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye 
hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü 
yerziku men yeşâü bi ğayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin 
femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi 
hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve 
yekşifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh. 
Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm 
mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne 
alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve 
necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin 
fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi 
semarâtü külli şeyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm 
lâ ya’lemûn. Febteğû ındallâhir rizka va’büdûhü veşkurû lehü 
ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü 
rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm. 
Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm 
sümme yuhyîküm hel min şürakâiküm men yefalü min 
zâliküm min şeyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüşrikûn. Elem 
terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı 
ve esbeğa aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min 
rizki rabbiküm veş kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün 
ğafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh. 
Ve mâ enfaktüm min şeyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur 
râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike 
lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel 
azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi ğayri hisâb. 
İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe 
yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve 
men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu 
emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir