Nişanlımı Etkilemek için Güzellik Duası

Yüzyıllar boyunca yapılan ve halen de yapılmakta olan güzellik büyüleri her anlamda önemli ve işe yarar niteliklere sahip iken, medyumların deneyimlerini konuşturması ve teknik anlamda da etkili şekillerde işlem yapmaları sayesinde bu büyülerin de sonuçları doğrudan gözlenebilir. Bu durum oldukça genellenebilir ve aynı durumların dünya üzerindeki pek çok örnekle de açıklanabileceği gerçeği ortaya konabilir. Bu anlamda ise dileyen herkes daha bakımlı, daha güzel ve daha hoş bir dış görünüşe sahip olabilir. Kadınlar bu konuda daha çok ön plana çıkar ve en güzel seçenekleri değerlendirmek isterler. Fakat her nedense kimi zaman insanlar kendilerini beğenmezler ya da beğenseler bile daha güzel ve daha hoş olmak isteyebilirler. İyi niyetli bir büyü olarak güzelliği artırma büyüsü ön plana çıkabilir. Dileyen herkes bu büyüden fayda sağlayarak en iyi ve en etkili sonuçlara erişebilir. Siz de kendiniz ya da sevdikleriniz için medyumunuza danışabilirsiniz.

Barışmak için Okunacak Dualar

Bir çok neden ile kişiler aralarında olan olumsuzluklar yüzünden küsebilir veya dargın olabilirler. Özellikle ikili ilişkiler konusunda bunların daha sık meydana geldiğini duyarız veya yaşarız. Erkekle kadın arasında var olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve küslüklerin yerini barışma, mutluluk ve güzel şeylerin alması için barışma duaları vardır. Fakat kişiye özel olarak yapılan çalışmalarda Çoğu zaman kişinin eşyası, doğum bilgileri veya resmi ile dargınlıkları giderme duaları yaptırılabilir. Dualar ile de hazırlanan barışma yöntemleri vardır. Özellikle geçimsiz ailelerin evdeki huzurunu sağlamak, mutlu mesut bir yuvanın sıcaklığının azalmaması için yapılan uygulamalardır.Pek çok insan gerek eşiyle, gerek sevdiğiyle, gerek ise farklı durumlarda bu sorununu çözmek adına araşyışlar yapar. Eski Sevgiliyle Barışma Duası Sevdiğin bir kişinin sana bağlanmasını istersen ve aynı zamanda sözünden çıkmaması,senden başkasına itimat etmemesi ve bu tür sorunları yeniden yaşamamak için yapılan çok etkili büyü ve duaları vardır.

Eski Sevdiğimi Getirme Duası

Genellikle ayrılıklardan sonra yapılan bir çalışmadır. Etkin dua ve tılsımlar kullanılarak hazırlanır. Hayatımızdan ayrılan veya bir sebep yokken giden eş, nişanlı veya sevgiliyi döndürmek amaçlı yapılmaktadır. Bu yönde medyum ve hoca güçlü işlemler hazırlayarak sonuca gider. Kişiye özel yapılan itinalı ve özverili bu işlemlerde yüksek olasıkıklarda olumlu sonuçlar almaktadır. Ayrılan terk eden veya nedensiz olarak giden bir kişinin size geri dönüp bağlanması kendi isteğiyle bu hatalarını anlayıp bu yoldan vazgeçmesi hedeflenir. Yaşanan pişmanlıklar sonucunda kişinin özür dileyerek ve çok pişman olarak size geri gelmesi dönmesi sağlanır. Sevdiğin ve ayağına gelmesini istediğin bir kimse için Cuma gecesi niyetine …kere okunur. Dua budur:BismillahirrahmanirrahimAllahümmec’alil kurane fid dünya kariben ve fil kabri munisen ve fil kıyameti şefian birahmetike ya erhamerrahimin.

cokguclubuyuduasi

Küsen Karı Kocaları Barıştırma Büyüsü

İnsanların ikili ilişkileri hayatın bütünü düşünüldüğünde çok büyük önem arz eder. Eşler, sevgililer, nişanlılar ya da yeni çıkmaya başlayanlar için ilişkinin seyri ve gidişatı çok önemlidir. Her iki taraf da birbirini anlamaya çalışarak hareket eder ve duyguların yanı sıra tepkiler de insanların birbirine olan yaklaşımlarını belirler. Tüm bunlar göz önüne getirildiğinde kimi zaman iki insanın birbiri ile uyuşmasının da çok zor olduğu fark edilebilir. Bu noktada insanların her anlamda daha sakin ve daha sağduyulu hareket etmeleri beklenir. Ancak bu şekilde doğru yaklaşımlar sağlanacaktır. Fakat kimi zaman çiftler ne kadar uğraşsalar da sakin olmayı beceremeyebilirler. Bu durum insanların karakterleri ile de ilgilidir. En nihayetinde her konuda etkili olan büyülerden yararlanmak için bir fırsat doğar. Eşleri sakinleştirme noktasında medyumlardan yardım alınır ve eşleri sakinleştirme büyüsü yaptırılır.
Gerek sevgililer, gerek eşler için uygulanan bu büyülerin ana amacı, sevginin ve hoşgörünün tesis edilmesinde çok büyük bir öneme sahip olan sakinlik ve sağduyunun yeniden sağlanmasıdır. Bu noktada tecrübeli ve yetenekli medyumlara danışılarak en doğru büyü tekniklerinin kullanılması sağlanır. Çok hızlı şekilde sonuç veren söz konusu büyü ile beraber eşlerin birbirlerine olan yaklaşımları da güzelleşir. Adeta ilişki yeniden başlar ve ilk günkü mütevazilik de görülebilir. Siz de eşinizi sakinleştirmek için başarılı bir medyuma danışabilirsiniz.

Sevilmek için Yapılan Büyüler

Maalesef ki her insanın kaderi bir değildir. Pek çok insan yaşadığı coğrafyaya, hayatın içinde daha güzel ve daha efektif bir rol alma çabası içinde uyum sağlamaya çalışır. Tüm bunların içinde güzel anla olduğu kadar kötü ve tehlikeli durumlar da bulunur. İşte bu tarz durumları görmek de herkese nasip olmaz. Çünkü kimi insanlar fazla saflıktan, kimi insanlar ise inandırılmışlıktan dolayı gerçekleri göremeyebilirler. Bu durumda ise insanlar kullanılabilir, kötü yollara sevk edilebilir ya da aldatılmaya devam edilebilir. Yani ortaya çıkan durumlar bir şekilde kötüye yorulabilir. Ancak kişilerin birbirlerini telkin ederek bu tarz kandırılmalardan uzak durmaları sağlanmalıdır. Telkinler işe yaramadığında ise devreye büyüler girmektedir. İnsanların gözünü açmak ve kandırılmamak için gözünü açma büyüsü yaptırılır.
Medyumların dikkatle ve titizlikle yaptığı büyüler arasında kendini gösteren gözünü açma büyüleri, her ortamda ve her platformda aldatılmaların ve kandırılmaların önüne geçerek adaleti ve şeffaflığı sağlamak için yapılırlar. Bu nedenle de kişiler tarafından uygun olunca ya da gerek duyulunca medyumlara gitmek sureti ile yaptırılırlar. Yani insanların daha iyi sonuçlar almak, yaptıkları işleri başarı ile tamamlamak, en iyi ve en güzel anların yaşanmasını sağlamak maksadı ile bu büyüden yararlanması gayet makul bir çözümdür. Kişi sadece kendisi için değil, sevdiği ve rüyasından uyandırmayı düşündüğü kişiler için de gözünü açma büyüsü yaptırabilir.

Hanenizin bereketini arttırmak için

Rizik darligi çeken herkimse berhetiyeden olan su ismi celili 
(Berhetîhin)

Rızık için: Fakirlik içinde kıvranan ve geçiminde zorluk çeken
bir kimse, bu ismi serifi 40 gün ara vermeden günde 100 defa
zikrederse, o kisinin rızkı artar. Servet ve
bolluga kavusup, refah ve saadeti artar…

Evindeki bereketi arttırmak için dua

Rızkın geniş, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve 
sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kağıt üzerine misk 
ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde taşır ve kendine vird 
edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği 
yerden rızıklandırır. O kişiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder.

Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi 
r.a. rızk Ayetleri için şöyle der; Şeyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat 
kendi eliyle yazmış olduğu bir yazısında gördüm ve şöyle diyordu. 
Bu Rızk Ayetleri ister yazılmış olsun, ister okunmuş olsun, isterse 
üzerinde bulundurulmuş olsun, bu yollardan herhangi birisiyle, bu 
Ayeti kerimeleri beraberinde bulunduran kimse bir ay süre 
içerisinde, istemiş olduğu maksadına çok seri olarak kuvvetli bir 
şekilde ulaşır. 
Rızk Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm.  

Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. 
Vallâhü yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb. Fetekabbelehâ 
rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve 
keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe 
vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet 
hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yeşâü bi ğayri 
hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul eğayrallâhi 
ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ 
yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ 
meîyişe kalâlen mâ teşkürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû 
yestadafûne meşârikal ardı ve meğâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve 
temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû 
ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû 
yu’rişûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm 
minet tayyibâti lealleküm teşkurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte 
fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines 
semerâti leallehüm yeşkurûn. Ve inne min şeyin illâ ındenâ 
hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma’lûm. Mâ 
ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve 
hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ. 
İnnâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli şeyin sebebâ. 
Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve aşiyyâ. 
Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri 
min ba’diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn. 
Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye 
hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü 
yerziku men yeşâü bi ğayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin 
femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi 
hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve 
yekşifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh. 
Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm 
mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne 
alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve 
necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin 
fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi 
semarâtü külli şeyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm 
lâ ya’lemûn. Febteğû ındallâhir rizka va’büdûhü veşkurû lehü 
ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü 
rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm. 
Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm 
sümme yuhyîküm hel min şürakâiküm men yefalü min 
zâliküm min şeyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüşrikûn. Elem 
terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı 
ve esbeğa aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min 
rizki rabbiküm veş kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün 
ğafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh. 
Ve mâ enfaktüm min şeyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur 
râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike 
lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel 
azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi ğayri hisâb. 
İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe 
yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve 
men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu 
emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ..