Evindeki bereketi arttırmak için dua

Rızkın geniş, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve 
sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kağıt üzerine misk 
ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde taşır ve kendine vird 
edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği 
yerden rızıklandırır. O kişiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder.

Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi 
r.a. rızk Ayetleri için şöyle der; Şeyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat 
kendi eliyle yazmış olduğu bir yazısında gördüm ve şöyle diyordu. 
Bu Rızk Ayetleri ister yazılmış olsun, ister okunmuş olsun, isterse 
üzerinde bulundurulmuş olsun, bu yollardan herhangi birisiyle, bu 
Ayeti kerimeleri beraberinde bulunduran kimse bir ay süre 
içerisinde, istemiş olduğu maksadına çok seri olarak kuvvetli bir 
şekilde ulaşır. 
Rızk Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm.  

Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. 
Vallâhü yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb. Fetekabbelehâ 
rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve 
keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe 
vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet 
hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yeşâü bi ğayri 
hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul eğayrallâhi 
ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ 
yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ 
meîyişe kalâlen mâ teşkürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû 
yestadafûne meşârikal ardı ve meğâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve 
temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû 
ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû 
yu’rişûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm 
minet tayyibâti lealleküm teşkurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte 
fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines 
semerâti leallehüm yeşkurûn. Ve inne min şeyin illâ ındenâ 
hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma’lûm. Mâ 
ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve 
hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ. 
İnnâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli şeyin sebebâ. 
Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve aşiyyâ. 
Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri 
min ba’diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn. 
Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye 
hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü 
yerziku men yeşâü bi ğayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin 
femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi 
hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve 
yekşifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh. 
Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm 
mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne 
alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve 
necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin 
fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi 
semarâtü külli şeyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm 
lâ ya’lemûn. Febteğû ındallâhir rizka va’büdûhü veşkurû lehü 
ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü 
rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm. 
Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm 
sümme yuhyîküm hel min şürakâiküm men yefalü min 
zâliküm min şeyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüşrikûn. Elem 
terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı 
ve esbeğa aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min 
rizki rabbiküm veş kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün 
ğafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh. 
Ve mâ enfaktüm min şeyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur 
râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike 
lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel 
azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi ğayri hisâb. 
İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe 
yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve 
men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu 
emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ..

Evdeki Bereketin Çoğalması İçin Okunacak Güçlü Dua

Yuvanın bereketinin artması, huzr ve mutluluk için bu Salavat-ı Şerifeyi hergün niyet ederek besmeleyle okuyun. Cenab-ı Hakk’ın izniyle dileğiniz olur.
Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ muhammedin tüncînâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve takdî lenâ bihî cemîal hâcâti ve tütahhirunâ bihî min cemîıs seyyiâti ve terfeunâ bihî a’led deracâti ve tübelliğunâ bihî aksal ğâyâti min cemîıl hayrâti fil hayâti ve ba’del memâti ve alâ âlihî bi adedi ılmik*

Evdeki Rızk ve Bereketin Artması İçin Dua

Rızk ve bereketin artması için okunması gereken dualar vardır. Aşağıda yazmış olduğumuz dua bunlardan biridir. Allah dualarımızı kabul etsin inşaallah.

Her gün 66 kere İhlas suresini ve ardından da 134 kere ” Yâ Samed ” 101 kere ” Yâ Vâhid ” İsmi Şerifleri okumaya devam eden kimse hiç ummadığı nimetlere kavuşur, Yüce Yaradanın izniyle ömrü boyunca geçim sıkıntısı çekmez.

Hayırlı ticaret için dua

yapılan ticaretin çokca bereketli olmasını isteyen değerli kardeşlere yazalım bu güzel duamızıda ticaret için her daim “Allahümme bârik lehüm fî mikyâlihim ve bârik lehüm fî sâ’ıhim ve müddihim” bu duayı okumak gerekirki ticaretimiz bereketli olsun

Sıkıntılardan kurtulmak için dua

yaşanılan her türlü darlıktan kurtulmak için okunacak kolay bir dua değerli kardeşler

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme inni es elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha ala megaliki ebvabis semai lil fethi te fettahet ve es elüke bi esmaileketi iza duiyet biha alel basevedderai lil keşfi te keşşefet ve es elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha la ebvabil üsri lil yüsri te yesseret ve es elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha alel emvati lil nuşiri teneşşeret ecib duana bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdulillahi rabbil alemin amin.

amele uygun niyetle devamlı okuyabilirsiniz.

Herşeyin Hayırlısı İçin Dua

Okunuşu:
“Allahümme inni es’elüke hayra’l-mes’eleti ve hayrad-dü’ai ve hayra’n-necahi ve hayral ameli ve hayres-sevabi ve hayra 1-hayati ve hayral- memati. Ve sebbitni ve sekkil mevazini ve hakkik imani verfe’deracati ve tekabbel salati vegfir hatieti ve es’elüked-deracati’l-’ula mine’l-cenneti. Allahümme inni es’elüke fevatiha’l-hayri ve havatimehü ve cevami’ahu ve evvelehu ve zahirahu ve batinehu ve’d-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, âmin. Allahümme inni es’elüke hayra ma ati ve hayra ma ef’alü ve hayra ma a’malü ve hayra ma batane ve hayra ma zahera ved-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en terfe’a zikri ve teda’a vizri ve tusliha emri ve tütahhira kalbi ve tuhsine ferci ve tünevvira li kalbi ve tegfira li zenbi. Ve es’elüked- deracati’l-’ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en tübarike li fi nefsi ve fi sem’i ve fi besari ve fi ruhi ve fi halki v fi huliki ve fi ehli ve fi mah- yaye ve fi memati ve fi ameli fetekabbel hasenati ve es’elüke’d-deracati’l-ula mine’l-cenneti, amin.”
Anlamı:
“Allah’im! Senden istenen seylerin hayirlisini, duanin hayirlisini, kurtulusun hayirlisini, islerin hayirlisini, sevabin hayirlisini, hayatin hayirlisini, ölümün hayirlisini istiyorum. Beni dinimde sabit kil, mizanda sevaplarimin agir gelmesini nasip eyle, imanimi gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazimi kabul eyle, günahimi bagisla. (Allah’im!) Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah’im! Senden benim için hayirlari açmani, islerimin hayirla sonuçlanmasini, önceki, açigi ve gizlisi ile her türlü hayiri, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle. Allah’im! Senden gelecekte olacak seylerin hayirli olanlarini, yaptiklarimin hayirlisini, gizli seylerin hayirlisini, açik olan seylerin hayirlisini ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle. Allah’im! Senden sanimi yükseltmeni, günahlarimi silmeni, islerimi islah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumani, kalbimi nurlandirmani, günahimi bagislamani ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle. Allah’im! Senden nefsim, kulagim, gözüm, ruhum, yaratilisim ve ahlakim, ailem, hayatim ve ölümüm ve islerim hakkinda benden razi ol, hayir ve hasenatimi kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum.