Ağrılardan Kurtulmak İçin Dua Oku

vücudunuzda ağrı sızı ne varsa bu ağrılardan kurtulmak için okunan muhteşem bir dua olan bu duayı şimdi sizlere takdim ediyorum

Eûzü bi’izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru

bu duayı faydasından emin oluncaya dek okuyabilirsiniz

www.bereketduasi.com

Şifa Duasıdır

şimdi yazacağımız bu dua önemli etkili muhteşem bir şifa duasıdır

Elhamdülillâhi Rabbil’âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.Yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî! Okuduğum Fâtiha-i şerîfeleri hediyye eyledim. Kabûl eyle. Hâsıl olan sevâbları, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın ve Âlinin ve Eshâbının ve bütün âlimlerin ve sâlihlerin ve velîlerin rûhlarına hediyye eyledim vâsıl eyle. Bilhâssa İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfenin ve Abdülkâdir-i Geylânînin ve İmâm-ı Muhammed Gazâlînin ve Ebû Bekr-i Sıddîkın ve Selmân-ı Fârisînin ve Kâsım ve Ca’fer-i Sâdık ve Bâyezid-i Bistâmî ve Ebül Hasen Harkânî ve Ebû Alî Farmedî ve Yûsüf-i Hemedânî ve Abdülhâlık Goncdevânî ve Ârif-i Rîvegerî ve Mahmûd Encirfagnevî ve Alî Râmitenî ve Muhammed Bâbâ Semmâsî ve Seyyid Emîr Gilâl ve Seyyid Muhammed Behâüddîn-i Buhârî ve Alâüddîn-i Attâr ve Ya’kûb-i Çerhî ve Übeydullâh-i Ahrâr ve Kâdı Muhammed Zâhid ve Dervîş Muhammed ve Hâcegî Emkengî ve Muhammed Bâkî Billâh ve İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî ve Muhammed Ma’sûm ve Seyfeddîn ve Seyyid Nûr Muhammed ve Mazher-i Cân-ı Cânân ve Abdüllah-ı Dehlevî ve Hâlid-i Bağdâdî ve Seyyid Abdüllah şemdînî ve Seyyid Tâhâ-i Hakkârî ve Seyyid Muhammed Sâlih ve Seyyid Fehîm-i Arvâsî ve Seyyid Abdülhakîm ibni Mustafâ hazretlerinin rûhlarına hediyye eyledim, vâsıl eyle yâ Rabbî. Bu velîlerin, bu sevdiklerinin hâtırları ve hurmetleri için benim derdime devâ ve şifâ ihsân eyle, beni bu marâzdan halâs eyle, bana sıhhat ve âfiyet ve emânet ve güzel ahlâk ve kaderine rızâ ihsân eyle yâ Rabbî, âmîn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn

bu dua sabah ve yatsı namazlarından sonra, abdestli olarak üç istigfar, sonra üç Fatiha ardından okunmalıdır

www.bereketduasi.com

Göz Hastalıkları İçin Dua

türlü göz hastalıkları için okunan faydalı şifa duası şöyledir değerli okurlar; sabahalar 3 kez olmak üzere yedi gün

Bismillahirrahmanirrahıym.Dehaler ramedü bi selametin ve yahrucü bi selametin venkeffetid dem’atü vencelletil hamratü vertehaletin nıkmetü ve nezeletir rahmetü bi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym Allahü nurus semavati vel ard.meselü nurihi ke mişkatin fiha mısbah.El mısbahu fi zücaceh.Ez zücacetü ke enneha kevkebün dürriyyün yukadü min şeceratin mübaraketin zeytunetin la şerkıyyetin ve la ğarbiyyetin yekadü zeytüha yüdıy’ü ve lev lem temseshü nar.Nurun ala nur

duasını okuyan şifasına nail olacaktır

www.bereketduasi.com

Depresyon İçin Dua

çok bunalan için deprosyan için dua nedir diye merak ediyorsanız böyle bir duaya ihtiyacınız var ise buyrunuz

Yasin suresi okunmaya başalanır ancak okuma yapılırken

1. mubinde 7 felak 1 nas
2. mubinde 6 felak 2 nas
3. mubinde 5felak 3 nas
4. mubinde 4 felak 4nas
5. mubinde 3 felak 5 nas
6. mubinde 2 felak 6 nas
7. mubinde1 felak 7 nas okunmalıdır vede nazar duası 41 kere suya okunup rahatsız olan kişiye içilirse o şahız tez vakitte her türlü depresyon bunalım hallerinden kurtulacaktır Allah ın izni ile

www.bereketduasi.com

Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duası

önemli güzel faydalı bir hastalıklardan kurtaran şifa duasını takdim edelim şimdi sizlere hasta kişi kendisine ve siz bir hastaya 112 kere “Allahümme ente’l-melikü’l-hakku’llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi” 3 kere de “Yâ Şifae’l Kulûb” okursa yada161 Ya Selam Okumaya devam edilirse Rahamn izniyle hastalıkları giderilir.

www.bereketduasi.com

Aşk ve sevgi duası

önemli bir aşk ve sevgi duası tarifini yine sitemizde ihtiyacı olan faydalanmak isteyen herekes için şimdi yazıyorum birkimseyi büyük bir aşk ve muhabbetle kendine bağlamak isteyenler

Bismillahirrahmanirrahim Allahüla la ilahe illa hu.Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ve Ya Müzhib ve bi hakki Littahtil ve bi hakki İkra’ bismi rabbikellezi halak.Halakal insane min alak.Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ve Ya Mürreh ve bi hakki Mehtahtil ve bi hakki İkra’ ve rabbükel ekram.Ellezi allemel kalem.Allemel insane malem ya’lem.Kella innel insane liyatğa. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen Ecib Ya Semsamail ve Ya Ahmer ve bi hakki Kahtahtil ve bi hakkı enraahüstağna. İnne ila rabbikerrüca.Allahümme Ya Ahiyyen Ya şerahiyyen ecib Ya Mikail ve Ya Bürkan ve bi hakkı Fehtaytıl ve bi hakkı eraeytellezi yenha. Abden iza salla. Allahümme YaAhiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ve Ya Şemhureş ve bi hakkı Nehhattil ve bi hakkı eraeyte inkane alel hüda.Ev emara bittakva.Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ve Ya Ebyad ve bi hakkı Cehlattil ve bi hakkı eraeyte in kezzebe vetevella. Elem ya’lem biennallahe yera. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ve Ya Meymun ve bi hakkı Lahhattil ve bi hakkı kella lein lem yentehi linesfean binnasiyeti nasiyetin kazibetin hatıetin felyedu nadiyeh. Seneduz zebaniyeh. Kella la tütı’hü vescüd vakterib. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi.Allahüm me yessir muradi ve hassıl maksudi ve haceti bi hakkı ikra’birahmetike Ya erhamer rahimin.EcibYa Limukfencil Eşaret ve sallallahü teala ala seyyidina Muhammed’in ve alihi ve sahbihi ecmeine ve selamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin.Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdi lena biha cemiıl hacati ve tütahhirü na biha min cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke a’ledderacati ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiul hayrati fil hayati ve ba’del memat inneke ala külli şeyin kadir. Ya Rabbi Ya Allah Ya Mücibüd davati Ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim.Ve tüb Aleyna inneke entet tevvabür rahim

bu güzel duayı tam bir inançla her gece yarısı bir defa olmak üzere 7 gece okusunlar

www.bereketduasi.com

 

Aşık edip geri getirme Duası

sevilen bir insanı aşık edip geri getirme duası nedir nasıl okunur diyor iseniz şimdi yazacağımız dua yönteminden faydalanabilirsiniz değerli bereketduasi.com okurlarımız bu işlem şöyledir: tam bir inançla herhangi birgün riyazatlı oruç tutulup ogün yatsı namazı sonrası kıbleye karşı oturularak bin defa nas suresi okunur her yüzde bir defa şu dua okunur “Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbihi fülân ibni fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi hakki hâzihis sûreti erîfeh”

böylece amel tamamlanır tez vakitte dilek hasıl olur

www.bereketduasi.com

Aile huzuru için dua

aile içerisindeki eşler arası huzursuzluğu gideren aile huzuru için okunan dua nedir derseniz şimdi sizlere yazacağım değerli kardeşlerimiz

aile içi geçimsizliği düzeltmek için faydasından emin olana kadar 18 kureyş suresi vede 161 Ya Mani esması okumak faydalıdır

www.bereketduasi.com

Aşk ve muhabbet duası

sevdiğine kendini sevdirmek için okunan güzel bir aşk ve muhabbet duasını şimdi yazıyorum sizlere : talı bir yiyeceğe “bismillahirrahmanirrahim ya rahmane külli şey’in ve rahimehu” dua duayı 500 defa okuyup kendinize bağlamak istediğiniz kişiye yedirir iseniz büyük bir aşk ve muhabbetle size bağlanacaktır

www.bereketduasi.com

Sevdiğinin saçına okunan dua

Sevdiğine celbi muhabbet yapmak kendine bağlamak için sevdiğinin saçına okunan dua yı şimdi burada bereketduasi.com sitemiz okurlarına yazıyorum yapılacak işlem şöyledir sevdiğinin saçından 7 tele ayrı ayrı yevme tü tissemae biduhan mübin yağşunnas lihaza azabün elimün duasını okuyup saçları ateşe atacaksınız bu işlemi muhabbete uygun olan utrait saatinde yapmanız gerekmektedir

www.bereketduasi.com